trešdiena, 2014. gada 9. jūlijs

Piedalies konkursā!N O L I K U M S
Valkā

2014.gada 26.jūnijā                                                                                                                       Nr.11

APSTIPRINĀTS
 ar Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 20.§)

Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu konkursa
nolikums

1.     Konkursa norises laiks no 2014.gada 26.jūnija līdz 2014.gada 9.augustam.
2.     Konkursa mērķis:
2.1.   veicināt Kārķu pagasta administratīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu;
2.2.   rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību unikālas kultūrvides veidošanā;
2.3.   atbalstīt īpašnieku labo gribu namu apkārtnes sakopšanā;
2.4.   ar avīzes „Valkas Novada Vēstis” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3.     Konkursu rīko Kārķu pagasta pārvalde.
4.     Vērtēšanas komisijas dalībnieki savu īpašumu vērtēšanā nepiedalās.
5.     Konkursa vērtēšana:
5.1.   pretendentus vērtē komisija, sekojošā sastāvā: Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs P.Pētersons, Valkas novada domes Lauku tūrisma speciāliste S.Pilskalne, Kārķu tautas nama vadītāja D.Pieče, Valkas novada domes ainavu arhitekte J. Kriviņa, koktēlnieks A. Magone, Valkas mākslas skolas direktore  M. Stabulniece, novada domes juriste A.Jurjāne;
5.2.   objektus konkursam piesaka objekta īpašnieks vai tā pārstāvis;
5.3.   konkursam pieteikšanās līdz 1.augustam, vērtēšana notiek pēc pieteikumu apkopošanas līdz 2014.gada 9.augustam, apsekojot objektus dabā;
5.4.   konkursa uzvarētājus nosaka komisijas locekļu balsojums;
5.5.   komisija izvērtē mājvietas norādes oriģinalitāti, apstādījumu sakoptību, teritorijas sakoptību kopumā pie iebraucamā ceļa (zāliena, celiņu stāvokli, žoga, pastkastes u.c. objektu novietojumu). Komisija var noteikt pārsteiguma balvas par oriģinalitāti objektu labiekārtošanā (par neparastu augu un interesantu dekoru izvēli; par atsevišķu interesantu elementu izmantošanu u.c.).
5.6.   vērtēšanas komisija vērtē objektus, par kuriem saņemti pieteikumi. Pieteikuma formu var saņemt Kārķu pagasta pārvaldē vai elektroniski www.valka.lv  mājas lapā un nodot aizpildītu anketu sūtot uz e-pastu karki@valka.lv vai Kārķu pagasta pārvaldē. Pieteikuma veidlapa (pielikums).
6.     Vispārīgie konkursa noteikumi:
6.1.   komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā un publikācijām laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”;
6.2.   balvu fonds tiek veidots no Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes un sponsoru līdzekļiem;
6.3.   sponsors izvēlas pretendentus pārsteiguma balvām.
6.4.   pirmās vietas ieguvējs iegūst balvu 100,- EUR vērtībā, otrās vietas - balvu 80,- EUR vērtībā, trešās vietas ieguvējs - balvu 70,- EUR vērtībā, ceturtās vietas ieguvējs - balvu 50,- EUR vērtībā, piektās vietas ieguvējs - balvu 30,- EUR vērtībā un sestās vietas ieguvējs - balvu 20,- EUR vērtībā;
6.5.   konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un laureāti tiek apbalvoti Kārķu pagasta svētkos 2014.gada 9.augustā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                               V.A.Krauklis

Pielikums pie  Nolikuma Nr.11

PIETEIKUMA VEIDLAPA
Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes
Kārķu pagasta administratīvā teritorijā esošo māju vietvārdu norāžu konkursam

Pieteicēja vārds/uzvārds (kontaktinformācija)
Vārds
Uzvārds
mob.tel.

Mājvietas - lauku sētas/ daudzdzīvokļu mājas nosaukumsMājvietas nosaukuma norādes apraksts (idejas un darba autors, izmantotie materiāli, mājas vārda izcelsme u.c.)Īss mājvietas apraksts par tās vēsturi/ ļaudīm, kas tur dzīvojuši un dzīvootrdiena, 2014. gada 1. jūlijs

Pasākumi jūlijā


04.07. pl.11.00 – mākslinieka Jura Muižnieka gleznu izstādes slēgšana, tikšanās ar autoru.
04.07. - 01.08. - Māras Zeltiņas gleznu izstāde tautas nama kamīnzālē
                Aicināti visi interesenti!
06.07. - Valkas novada pludmales volejbola turnīrs, 2.posms - pie sporta nama.
25.07. - 27.07. - amatierteātra dalībnieki piedalās Latvijas amatierteātru salidojumā Ventspilī.

Visu mēnesi – gatavojamies Pagasta svētkiem:

kopjam dārzus, audzējam puķes ziedu rotājumu veidošanai 8. augustā;

 piedalāmies māju vietvārdu norāžu konkursā;

 gatavojamies mājražotāju tirdziņam un  dažādām  sporta aktivitātēm 9. augustā.

Dziedošie, muzicējošie, dejojošie un citādi radoši aktīvi bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri patreiz nedzīvo Kārķos, bet ar šo vietu saistās atmiņas vai radniecīgas saites, aicināti pieteikties pagasta svētku koncertam ,,No maliņu maliņām” 9. augustā  Kārķu tautas namā .